Milena Koleva-Zvancharova

Head of the Oriental Collections Department, National Library of Bulgaria

Among her publications:

  • 2014: Към историята на българската текстилна промишленост (Документи за фабриката на Добри Желязков в Сливен). В: Библиотека, 6:21-3/ To the History of the Textile Industry in Bulgaria (Ottoman-Turkish documents about the factory of Dobri Jelyazkov in the town of Sliven)
  • 2015: Късчета семейна история в огледалото на османотурските документи (тезкире-и османийе ­като документален извор) В: Библиотека, 6: 247-253 / Family History Reflected in the Mirror of Ottoman-Turkish Documents (tezkire-i osmaniyye as a documentary source)
  • 2016: Пътници и пътни разрешителни в Османската империя: мюрур тезкирета от 19. век (под печат)/ Travelers and Travel Permits in the Ottoman Empire: murur tezkire of the 19.c. (under print)